यसको शुल्क लाग्छ कि नि : शुल्क सेवा हो । – चार कोठा

शुल्क लाग्छ । यस काममा कम्पनिको लाग्ने लगानीको मात्राको आधारमा रु 5000 देखि रु 20000 सम्म लाग्छ ।