यसको कति पैसा लाग्छ ? – चार कोठा

प्रति 1 खाली प्रपर्टीको सूचनाको रु 400 लाग्ने छ ।