Dedicated भनेको के हो? – चार कोठा

यो हाम्रो कम्पनिको ग्राहक समर्पित सेवा हो।