यो कस्तो सेवा हो । – चार कोठा

यस सेवा अन्तर्गत तपाईले खोजनु भएको एरियामा खाली भएको प्रपर्टीको घरधनीको mobile number मात्र प्रदान गरिनेछ ।

यो बाहेक अरु कुनै कुराको हाम्रो कम्पनिले जिम्मेवारी लिने छैन ।

घरधनीलाई सम्पर्क गर्ने, प्रपर्टीको हेर्न जाने, घरधनीसङ कुरा मिलाउने र अन्य सबै काम तपाई आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो सेवा नितान्त तपाईलाई प्रपर्टीको धनिको mobile number प्रदान गर्ने मात्र हुनेछ ।